Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedziba w Płocku, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.06.2013 r. Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję, niniejszym informuje, że w dniu 08.07.2013 r. powziął wiadomość o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskiemu, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowiczowi oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz.

Pani Marianna Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski zasiadają w Radzie Nadzorczej Spółki jako Członkowie Rady Nadzorczej.