Zarząd FON ECOLOGY SA z siedzibą w Płocku przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.11.2013 r. Akcjonariusz: FON SA Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 95 658 813 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 95 658 813 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 87,76 % Read More →

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku (EBI) oraz nr 37/2013 (EBI) i nr 23/2013 (ESPI) z dnia 25 października 2013 roku FON Ecology S.A. informuje, że ATLANTIS Energy S.A., FON S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej łącznie „Spółkami”) zamierzają się połączyć na Read More →

Zarząd FON Ecology S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 listopada 2013 r. na godzinę 16.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogłoszenie NWZ Projekty uchwał NWZ Read More →

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku FON Ecology S.A. informuje, że ATLANTIS Energy S.A., FON S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej łącznie „Spółkami”) zamierzają się połączyć na zasadach określonych w załączonym planie połączenia, w stosunku do którego to planu połączenia z dnia Read More →

Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.09.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta złożone przez spółkę FON SA. Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku. ZAWIADOMIENIE.pdf

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2013 r. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Read More →

Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedziba w Płocku, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.06.2013 r. Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję, niniejszym informuje, że w dniu 08.07.2013 r. powziął wiadomość o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej obecnej kadencji. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła Read More →