Zarząd FON ECOLOGY SA z siedzibą w Płocku przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.11.2013 r.

Akcjonariusz: FON SA
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 95 658 813
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 95 658 813
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 87,76 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%] 100 %