Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2013 r.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie na skutek wniosku Emitenta w dniu 21.08.2013 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki poprzez dodanie do obecnej treści Statutu spółki § 22 ust. 3 o następującej treści:

„3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

W załączeniu Emitent przekazuje aktualną treść Statutu Spółki w zarejestrowanym brzmieniu.

Załącznik: